วันที่   16   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - พิจารณาคุณสมบัติและข้อเท็จจริงข้าราชการครู ขอย้ายกรณีพิเศษ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 7  นางสาวขวัญเรือน ศิวิไล