วันที่   19   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกลั่นกรองย้ายครู
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ