วันที่   21   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ O-NET ม.๖ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นายภัทรพล แก้วเสนา
ห้องประชุมพุทธนเรศ
13.00-16.30 น.
  - โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 72  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม