วันที่   20   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการตรวจผลงานครู รร.จุฬาภรณ์ฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 3  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน รร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณ์ฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 5  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-12.00 น.
  - การดำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันซอง เงินประกันสัญญาและ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือค้างนาน
  - ขอใช้
 7  นางณัฎฐิญา พัฒนพิเชียร