วันที่   2   เมษายน   2567
เวลา เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานที่ ผู้จองรถ
 07.00 - 16.30   นข 3622 พิษณุโลก   นายอนุรักษ์ อ๊อดเอก  โรงเรียนนครไทย   นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
 06.00 - 10.00   นข 3621 พิษณุโลก   นายวีระ แก้วสา  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   นางสาวนันทิยา เงินศรี