วันที่   18   เมษายน   2567
เวลา เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานที่ ผู้จองรถ
 07.00 - 16.30   นข 3621 พิษณุโลก   นายวีระ แก้วสา  ห้องประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์   นางกัณฤทัย ศรีวิชา