วันที่   19   เมษายน   2567
เวลา เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานที่ ผู้จองรถ
 7.45 - 16.30   นข 3621 พิษณุโลก   นายวีระ แก้วสา  ห้องประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม   นางกัณฤทัย ศรีวิชา
 07.00 - 14.00   นข 3622 พิษณุโลก   นายอนุรักษ์ อ๊อดเอก  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์   นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ
 08.00 - 12.00   นข 4509 พิษณุโลก   นายอนุวัตร อุดม  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก   นางสาวนันทิยา เงินศรี