วันที่   9   เมษายน   2567
เวลา เลขทะเบียนรถ พนักงานขับรถ สถานที่ ผู้จองรถ
 07.00 - 17.00   นข 3621 พิษณุโลก   นายวีระ แก้วสา  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์   นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ